Polityka Prywatności

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Medicus Clinic, z siedzibą w 76-200 Słupsk,ul. Piłsudskiego 16b, NIP: 8391975370, tel. +48 887 770 779, email: rejestracja@medicus-
stomatologia.com;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
Monika Zieleniewska, tel. 60-937-160, email: rodo@mokar.com.pl;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań kliniki. Pani/Pana dane przetwarzane są:
na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6
ust. 1 lit. a RODO) (oświadczenie o wyrażeniu zgody); do wykonania umowy, której Pani/Pan jest
stroną, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi
Medicus Clinic zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
7. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazane do państwa trzeciego, jednakże
w uzasadnionych sytuacjach mogą na podstawie obowiązujących przepisów prawa zostać
przekazane.;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu;
12. W przypadku, gdy podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
umownym lub warunkiem zawarcia umowy jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
Konsekwencją niepodania takich danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla
których są gromadzone. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.
13. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia szpitala oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje:
- monitoring wizyjny: wejście do budynku, ciągi komunikacyjne, poczekalnia.
- monitoring dostępu: wejście do serwerowni.
a) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych. b) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. c) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; d) Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 16 do 46 dni. e) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej. f) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. g) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie szpitala. Na terenie Medicus Clinic znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

Dental Clinic - Dentist Webflow TemplateOur Story - Dentist Webflow TemplateAbout Us - Dentist Webflow Template
Schedule An Appointment - Dentist Webflow TemplateOur Story - Dentist Webflow TemplateFreepik - Dentist Webflow Template
Dentist Webflow Template - Webclip